FDW-Service

logo-fdw-website-2016-2

Verkoop - en leveringsvoorwaarden:

1 . Onze verkoopsvoorwaarden zijn bindend, tenzij anders bedongen werd en bevestigd met orderbevestiging.

2. Alle facturen worden contant betaald bij levering (rembours) in België tenzij het anders is bedongen en bevestigd werd door ons met een bevestigingsnota. Indien een andere overeenkomst is bedongen, zal de maximum toegelaten termijn 30 dagen zijn op levering of factuurdatum, dit is enkel voor bedrijven of zelfstandigen op het Belgisch gebied. Ieder op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur, zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van I0% opleveren en tevens verhoogd worden met een vergoeding gelijk aan 20 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 10 €. Bij laattijdige betaling van één factuur zullen automatisch alle zelfs niet vervallen factoren onmiddellijk opeisbaar zijn. De betalingen moeten, behoudens bijzondere vermelding, contant geschieden voor het netto factuurbedrag.

3. Inlichtingen welke door onze afgevaardigden worden gegeven of verbintenissen welke zijn aangegaan worden slechts bindend na schriftelijke goedkeuring door onze directie.

4. Alle taksen voor levering of prestaties zijn ten laste van de koper.

5. Het vervoer van de goederen is ten laste van de klant en gebeurt op zijn risico.

6. Leveringstermijn is ten titel van inlichting, en wordt niet als bindend beschouwd. Deze kan niet ingeroepen worden ter annulering.

7. Alle goederen die besteld of aangekocht zijn, worden niet geruild.

8. Tot de volledige betaling behoudt de verkoper het eigendomrecht van de goederen. In tegenovergesteld geval wordt de verkoopsovereenkomst zonder aanmaning en van rechtswege ontbonden.

9. Elke klacht of protest dient te gebeuren binnen de 8 dagen na levering ofwel van de factuurdatum.

10. Wij houden ons het voorrecht om de uitvoering van alle contracten op te schorten of voorwaarden te veranderen ingeval van wijzigingen in de toestand van onze klant zoals overlijden, ontzetting rangregeling of beperkte bevoegdheid, faillissement, aanvraag tot concordaat, publicatie van protest, kredietlimitering, openstaande rekeningen enz, deze opsomming is onbeperkt.

11. Bij betwisting of invordering is enkel de rechtbank van de woonplaats van de verkoper bevoegd.

12. De waarborg op de goederen is ten titel van inlichting. Er kan enkel en alleen aanspraak op gemaakt worden indiende fabrikant of invoerder het erkend. (Zie garantiebeschrijving van het product).

13. Afwijkingen of kleuren kunnen soms meer dan 10% bedragen, tegenover het kleurmodel. Dit wordt als normaal beschouwd en kan niet aangehaald worden als schadevergoeding of annulatie.

14. Alle FDW- SERVICE verpakkingen zijn exclusief aan onze verkoopprijzen, en zullen dan ook verrekend worden op de factuur.

15. Bestellingen van bedrukkingen boven de 500€, zullen in schijven betaald worden. Bij aanvang van het ontwerp, zal 30% van het algemeen vooropgestelde bedrag exclusief zetwerkkost betaald worden, bij opstart van de bedrukking moet de tweeschijf betaald zijn van nog eens 30%. Het resterende bedrag wordt betaald bij levering. Alle prijzen zijn ondervoorbehoud, als ook het assortiment. Bij wijziging van het product of prijs word men bericht per Email, en kan bij deze de order geannuleerd worden of bij als het uit productie is,zal door FDW-SERVICE de order geschrapt worden. Alle producten zijn onderworpen en voldoen aan de Europese normen en voorschriften. Alle bestellingen die geplaatst worden via de website of per email, word beschouwd als akkoord met de verkoopsvoorwaarden.

16. Al onze offertes hebben een geldigheid van 10 werkende dagen. Telefonisch contact is voor informatie doeleinden en niet voor bestellingen door te geven, wordt niet aanvaard. Particulier zijn de betalingen altijd vooraf of rembours op Belgisch gebied. Buiten Belgisch grondgebied: Alle orders worden vooraf betaald.

17. De stappen worden U medegedeeld , zoals nogmaals het nakijken van uw bestelorder en uw Coördinaten , dan word uw het rekeningnummer ( Bic code en Iban nummer medegedeeld , het vertrek de goederen wordt tevens gemeld en een geraamde afleveringsdag dit alles per E mail.

18. De mogelijkheid van verzending zal de klant de keuze maken, het zij als gewone verzending het zij met een track code , bij track code kan men het pakket volgen en weet men +- wanneer het aangeleverd word.

19. Bestellingen die geplaatst worden waarvan de klant nog openstaande betalingen heeft bij FDW-SERVICE, zal de levering opgeschort worden tot de betalingen zijn volbracht.

Privacy beleid:

Alle klantgegeven blijven behoud bij FDW-SERVICE.

Klantgegevens worden niet aan derden medegedeeld of verkocht.

Worden enkel verder gebruikt voor nieuwe producten aan te kondigen, de klant kan daar voor bezwaar geven waardoor deze uit het Email groepsmail geschrapt worden.

VKW-2013Over
Contact